pwi - 2011-04-20 23:45:57

Wyparcie jest zafałszowaniem rzeczywistości, bądź przez uznanie, iż ona nie istnieje, bądź przez postrzeganie jej w sposób zniekształcony. Ludzie często starają się utrzymać i potwierdzać taki swój obraz ja, który jest niezgodny z rzeczywistością. Robią wszystko aby udowodnić sobie i światu, że faktycznie są do niczego. Osoby nastawione obronnie skłonne są odczuwać wrogie uczucia wobec osób, których zachowanie ich zdaniem, wyraża ich własne wyparte uczucia. Np., jeśli ktoś czuje się zagrożony przez swoje impulsy seksualne, to może zacząć krytykować osoby, których zachowanie spostrzega jako zabarwione seksualnie. I odwrotnie, jeśli ktoś akceptuje swoje własne seksualne i wrogie uczucia, to jest bardziej tolerancyjny wobec ich przejawów u innych ludzi. Zdaniem Rogersa jest to klucz o niewyobrażalnej sile do rozwiązywania konfliktów. Nawet na skalę międzynarodową. Uważa też, że dla zdrowego przystosowania wielkie znaczenie ma stałe sprawdzanie swych wartości. Dla zaistnienia tego zdrowego przystosowania niezbędny jest system i proces. System jest to coś utrwalonego i stałego, a proces jest to coś, co stale się zmienia. Sztywny, ustalony system wartości uniemożliwia doświadczanie zmian, czyli efektywnych reakcji na nowe doświadczenia. Jednostka musi być odpowiednio elastyczna aby umieć przystosować się do zmiennych warunków życia.


Teoria Rogersa nosi nazwę ?skoncentrowanej na osobie?. Korzystał z metody badawczej opracowanej przez Wiliama Stephensona zwaną techniką Q ? sort.

Metoda badawcza Q - sort nadaje się do badania obrazu samego siebie poprzez analizę jednego przypadku. Jest to systematyczne badanie wyobrażeń osoby o sobie samej. To zbiór kartek z różnymi twierdzeniami, które badana osoba sortuje wg określonej klasyfikacji. Np. sortowanie opisujące ?ja idealne? albo ?ja realne?, poprzez: jestem ambitna, jestem impulsywna, jestem uległa, itd. Sortowanie obronne jest zafałszowanym obrazem samego siebie.

Badania te stwierdzają, że im większa jest zgodność między samoopisem jednostki a opisem dokonanym przez innych, tym mniejsza jest jej obronność percepcyjna i tym lepsze jest przystosowanie osobiste.


Teoria Rogersa stawia na skoncentrowanie na osobie, wartościach humanistycznych ,przeświadczeniu, że ludzkość ma przed sobą pełną nadziei przyszłość, wierzy we wrodzoną dobroć człowieka. Jego zdaniem człowiek odsłania się w tym, co sam o sobie mówi, dlatego nie ma potrzeby zagłębiania się w sny i nieświadome pokłady psychiki. Różnica pomiędzy jego teorią a psychoanalizą polega na tym, że człowiek może zapobiegać wszelkim wyparciom. Podstawowe znaczenie ma tu bezwarunkowa akceptacja dziecka przez rodziców. Kiedy jednak ten warunek zostanie złamany, można człowiekowi pomóc poprzez jego dowartościowanie. W 1977 roku Rogers zmodyfikował swoje poglądy na nieświadomość i sądzi, że procesy nieświadome wpływają na wiele naszych zachowań. Powiada on teraz: ?zaufaj swojej nieświadomości?.

Teoria terapii skoncentrowanej na kliencie jest teorią typu, ?jeśli, to....?. W teorii tej zakłada się, że jeśli zaistnieją pewne warunki, to.... nastąpi proces prowadzący do zmiany osobowości i zachowania.


Poglądy Rogersa są reprezentatywne dla ruchu potencjału ludzkiego, podkreślającego samoaktualizację i realizację potencjału każdej osoby. Przedstawicielami tego ruchu byli także: Kurt Goldstein, Abraham Maslow i egzystencjaliści, tacy jak Viktor Frankl.

Mimo różnic w rozważaniach teoretycznych Freuda i Rogersa, to w obu przypadkach pojęcia konfliktu, lęku i obrony odgrywały główną rolę w dynamice zachowania. Badania w dziedzinie psychopatologii skupiają się na rozbieżności pomiędzy obrazami Ja oraz na tym, w jakim stopniu ludzie potrafią zaprzeczać lub nie mieć określonego zdania na temat swoich uczuć.

Rogers skupił się na procesie terapeutycznym. Zmienna krytyczna w terapii była spostrzegana jako klimat terapii. Warunki wewnętrznej zgodności, autentyczności, bezwarunkowa akceptacja i empatyczne rozumienie były traktowane jako konieczne warunki do zaistnienia korzystnej zmiany w procesie terapii.


Opracowała Jadwiga Flaszman


Bibliografia:

?Teorie osobowości? ? Hall,Lindzey

?Osobowość ?teorie i badania ? ? Lawrence Pervin,O.P.John.

www.pomoc.pun.pl www.neverland.pun.pl www.my-fantasy-online.pun.pl www.bigbang.pun.pl www.sf6zakonbialegolotosu.pun.pl